Процес на покупки

Оптимизирането на процеса за придобиване на материални запаси и стоки води до намаляване срокове, подобряване на контрол и прозрачност