Решения

Архитектура на предприятието * Enterprise Architecture

Еnterprise Аrchitecture (EA) е концептуален инструмент, който помага на организациите да получат дълбоко разбиране на собствената си структура, организация и начина, по който работят. Той предоставя карта на фирмата и е пътеводител за изпълнение на бизнес и технологични промени. Чрез него се прави систематичен анализ и планиране на информационните технологии подкрепящи бизнеса и се подпомага взимането на важни решения.

Ползи

 • Иновация в организацията за да се подобри качеството, намалят разходи и повиши гъвкавостта
 • TOGAF-ArchiMate-01Съгласуване на Бизнес и ИТ чрез превръщане на стратегията в план за промяна
 • Стратегически поглед върху организацията и нейните комплексни зависимости
 • Структурирано планиране на трансформацията с анализ на въздействието на промяната
 • Подобрена поддръжка от ръководство и участниците чрез ясна комуникация
 • Подобряване на управлението на ИТ чрез намаляване на сложността

 

Управление на бизнес процеси * Business Processes Management

BPM се фокусира върху потоците, какво се извършва и от кого.  Това е подход, при който се постига по-висока ефективност на предприятията чрез използване на същите или по-малко ресурси, но с подобрено взаимодействие между бизнес единиците. Стъпките за изпълнение са дефиниране на цели, които да бъдат достигнати, преглед и описание на текущо състояние, създаване на план за промяна, внедряване, настройка и контрол.

Защо да използвате систематизирано управление на бизнес процеси (BPM)?EA-chart-01

 • Управлението на бизнес процеси ( BPM) обръща внимание на пропуски в организацията с цел оперативните процеси да са ясни, изчистени и автоматизирани
 • BPM се стреми да развие процесите така, че да са независими от действията на индивидуални изпълнители и по този начин да намали риска
 • BPM премахва практиката служителите да работят изолирани в силози, без да виждат голямата картина
 • BPM намалява дублирането на дейности, повторения, задържания, забавяния и други.
 • BPM помага да се съберат и оценят съответните индикатори за изпълнение на задачите
 • BPM засилват управлението и контрола върху оперативните дейности
 • Една спокойна и предвидима работна среда влияе позитивно върху сътрудничеството на служителите и тяхната мотивация

Бизнес процеси, които са подходящи за оптимизация и автоматизация

Хоризонтални бизнес процеси, които се повтарят в повечето организации

 • Назначаване на нови служители
 • Одобрение на командировки
 • Аванси и отчитане на разходи
 • Покупка на стоки и услуги
 • Обработка на фактури
 • Плащания
 • Доставки

Вертикални бизнес процеси, които са специфични за определена индустрия

 • Активиране на нови абонати на услуги в телекомуникационен и ютилити сектор
 • Обслужване на клиенти – молби, оплаквания и др.
 • Кандидатстване за финансови услуги
 • Отчитане на щети при застраховки
 • Управление на работа в среда с повишен риск от аварии
 • Превантивно обслужване на производствено
 • оборудване

Оптимизиране и автоматизиране на работни процеси * Workflow Optimization and Automation

Заобикалящата среда се променя непрекъснато. Същото важи и за вътрешната организация на компаниите. Тези два фактора влияят върху начина, по който се изпълняват процесите. Следователно има нужда е периодичен преглед на основните процеси в компанията. Прегледът на процесите е повод за промяна и повишаване на ефективността.

Автоматизирането на процесите е основен инструмент за намаляване на нужните ресурси за изпълнение на една задача. Автоматизацията е двигател за намаляване на сроковете за изпълнение. Чрез използване на електронни форми се намалява и дори елиминира броя на грешките в процеса.

process-mangement-01